@prefix rdf: . @prefix foaf: . rdf:type foaf:Document . @prefix bcnnorms: . rdf:type bcnnorms:Norm . @prefix bcnres: . rdf:type bcnres:Documento , bcnnorms:NormInstance . @prefix xsd: . @prefix rdfs: . rdfs:label "OTORGA A EMPRESA TRANSMISORA CONTINENTAL B\u00CDO B\u00CDO SPA CONCESI\u00D3N DEFINITIVA PARA ESTABLECER EL TRAMO 1.1 DE LA L\u00CDNEA DE TRANSMISI\u00D3N DE ENERG\u00CDA EL\u00C9CTRICA DENOMINADA \"L\u00CDNEA DE TRANSMISI\u00D3N 1X66 KV EL PINAR A\" EN LA REGI\u00D3N DEL BIOB\u00CDO, PROVINCIA DE \u00D1UBLE, COMUNA DE YUNGAY "^^xsd:string . @prefix ns6: . bcnnorms:createdBy ns6:ministerio-de-energia_subsecretaria-de-energia ; bcnnorms:hasNumber "81"^^xsd:string ; bcnnorms:leychileCode 1112246 ; bcnnorms:publishDate "2017-12-11"^^xsd:date . @prefix dc: . dc:title "OTORGA A EMPRESA TRANSMISORA CONTINENTAL B\u00CDO B\u00CDO SPA CONCESI\u00D3N DEFINITIVA PARA ESTABLECER EL TRAMO 1.1 DE LA L\u00CDNEA DE TRANSMISI\u00D3N DE ENERG\u00CDA EL\u00C9CTRICA DENOMINADA \"L\u00CDNEA DE TRANSMISI\u00D3N 1X66 KV EL PINAR A\" EN LA REGI\u00D3N DEL BIOB\u00CDO, PROVINCIA DE \u00D1UBLE, COMUNA DE YUNGAY "^^xsd:string ; bcnnorms:hasHtmlDocument ; dc:language "es"^^xsd:string . @prefix skos: . skos:prefLabel "Decreto 81"^^xsd:string ; bcnnorms:versionOf . @prefix ns9: . bcnnorms:type ns9:dto ; bcnnorms:hasXmlDocument ; bcnnorms:promulgationDate "2017-08-09"^^xsd:date ; bcnnorms:isLatestVersion 1 ; bcnnorms:versionDate "2017-12-11"^^xsd:date .